site logo

PNM strikes deal to keep coal plant operating through 2022