site logo

Washington utility adopts novel modular energy storage design