site logo

Florida votes to strike property taxes on solar panels