Florida votes to strike property taxes on solar panels