site logo

Gates, Bezos jump into storage via Breakthrough Energy VC fund

GE