site logo

NRG buys Goal Zero to sell portable solar-plus-storage